Informácia pre spotrebiteľov o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

Spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o., ako prevádzkovateľ elektronického obchodu na stránke www.motointegrator.sk týmto informuje kupujúcich o možnosti využitia alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Túto možnosť majú len kupujúci, ktorí sú spotrebitelia, teda fyzické osoby, ktoré pri objednávaní tovarov a služieb prostredníctvom tohto elektronického obchodu nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Nižšie poskytujeme spotrebiteľom základné informácie týkajúce sa možnosti využiť alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho, uvedeného v potvrdení objednávky, so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci môže žiadosť podať aj elektronickou poštou na adrese intercarssk@intercars.eu.

2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“) subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa bodu 3, ak na žiadosť podľa bodu 1 dostal zamietavú odpoveď, alebo na ňu nedostal odpoveď do 30 dní od jej odoslania.

3. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovom sídle ministerstva www.mhsr.sk.

4. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov (bod 3). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh musí obsahovať náležitosti a prílohy podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.. Ak z pravidiel alternatívneho riešenia sporov oprávnenej právnickej osoby (bod 3) nevyplýva niečo iné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.

5. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba (bod 3) môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

6. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online môže spotrebiteľ podať sťažnosť za účelom riešenia sporu prostredníctvom zásahu subjektu alternatívneho riešenia sporu s využitím platformy RSO, ktorá je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.