Všeobecné obchodné podmienky motointegrator.sk

1. Všeobecné podmienky

1.1 Tieto všeobecné zmluvné podmienky vydáva spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35 938 111, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 36257/B v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, s cieľom vymedziť podmienky prevádzkovania portálu MOTO INTEGRATOR.

1.2 Spoločnosť Inter Cars, ako prevádzkovateľ portálu MOTO INTEGRATOR, umožňuje kupujúcim výber tovaru prostredníctvom zverejneného katalógu a v prípade záujmu kupujúceho sprostredkúva medzi kupujúcim a predávajúcim uzavretie zmluvy podľa požiadaviek kupujúceho.

1.3 Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

a. kupujúcim tretia osoba registrovaná na portáli MOTO INTEGRATOR, ktorá prejavila záujem uzatvoriť s predávajúcim zmluvu alebo uzatvorila s predávajúcim zmluvu,

b. montážnou činnosťou služba poskytnutá predávajúcim, zahrňujúca najmä zabudovanie tovaru do motorového vozidla kupujúceho,

c. odbornou montážou montáž tovaru v autoservise alebo osobou, ktorá má oprávnenie túto činnosť vykonávať, ak je vykonaná spôsobom určeným výrobcom pre daný typ vozidla,

d. okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpok/ladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala,

e. portálom MOTO INTEGRATOR internetový portál na adrese www.motointegrator.sk, obsahujúci ponuku tovaru zo sortimentu spoločnosti Inter Cars, prostredníctvom ktorého je možné zadávať požiadavku na sprostredkovanie uzavretia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,

f. podstatným porušením zmluvy také porušenie zmluvy, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy; pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné,

g. predávajúcim podnikateľ zapojený do servisnej siete Q-Service a MOTO INTEGRATOR, ktorého si zvolil kupujúci v zadaní elektronickej objednávky; aktuálny zoznam predávajúcich je uvedený na portáli MOTO INTEGRATOR, pričom predávajúcim môže byť aj spoločnosť Inter Cars,

h. predvídateľnou škodou škoda, ktorú predávajúci v čase uzavretia zmluvy ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídal alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase predávajúci poznal alebo mal poznať pri obvyklej starostlivosti; hodnota predvídateľnej škody je vo výške kúpnej ceny tovaru bez DPH, ktorý bol predmetom zmluvy v dôsledku ktorej škoda vznikla,

i. spoločnosťou Inter Cars spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35 938 111, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 36257/B,

j. spotrebiteľom kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,

k. tovarom náhradné diely pre motorové vozidlá alebo motocykle, príslušenstvo k motorovým vozidlám a motocyklom a prevádzkové kvapaliny, ktoré sú uvedené v aktuálnom elektronickom katalógu na portáli MOTO INTEGRATOR,

l. trvanlivým nosičom prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača,

m. zmluvnými podmienkami tieto všeobecné zmluvné podmienky,

n. zmluvou kúpna zmluva, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutých podmienok; ak tak zmluva výslovne ustanovuje, zmluva zahŕňa aj povinnosť predávajúceho vykonať montážnu činnosť a povinnosť kupujúceho zaplatiť za vykonanú montážnu činnosť odplatu.

2. Registrácia na portáli MOTO INTEGRATOR

2.1 Portál MOTO INTEGRATOR môže využívať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, ktorá sa registrovala spôsobom uvedeným v tomto článku. K registrácii je potrebné vyplniť registračný formulár na portáli MOTO INTEGRATOR a výslovne akceptovať tieto zmluvné podmienky. Kupujúci je povinný poskytnúť pri registrácii úplné a správne údaje.

2.2 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť spoločnosti Inter Cars zmenu údajov uvedených v registračnom formulári. Po registrácii môže registrovaný zákazník užívať portál MOTO INTEGRATOR pomocou nastaveného hesla, ktoré je možné kedykoľvek zmeniť.

2.3 Kupujúci je povinný zabezpečiť primeranú ochranu informácií potrebných pre prístup na portál MOTO INTEGRATOR a pre vykonávanie transakcií prostredníctvom portálu MOTO INTEGRATOR. Spoločnosť Inter Cars ani predávajúci nezodpovedá za žiadne následky spojené s únikom alebo zneužitím týchto informácií a nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu s tým spojenú.

2.4 Registrácia na portáli MOTO INTEGRATOR zaniká:

a. dňom doručenia písomného oznámenia kupujúceho,

b. dňom zrušenia registrácie spoločnosťou Inter Cars podľa ods. 2.5 tohto článku,

c. smrťou registrovaného zákazníka alebo jeho zánikom bez právneho nástupcu,

d. zrušením portálu MOTO INTEGRATOR na základe rozhodnutia spoločnosti Inter Cars, ktoré spoločnosť Inter Cars zverejní na portáli MOTO INTEGRATOR aspoň 60 dní vopred.

2.5 Spoločnosť Inter Cars zruší registráciu na portáli MOTO INTEGRATOR, ak:

a. kupujúci prestane spĺňať podmienky uvedené v ods. 2.1 tohto článku,

b. sa kupujúci neprihlási na portál MOTO INTEGRATOR počas jedného roka od posledného prihlásenia,

c. kupujúci porušil alebo zneužil práva duševného vlastníctva spoločnosti Inter Cars,

d. sa registrovaný zákazník dopustil protiprávneho konania, v dôsledku ktorého bola spoločnosti Inter Cars spôsobená škoda alebo iná ujma.

3. Zmluva

3.1 Tovar objednáva kupujúci prostredníctvom internetového katalógu a elektronickej objednávky na portáli MOTO INTEGRATOR. Informácie, ktoré je potrebné poskytnúť spotrebiteľovi pred odoslaním objednávky podľa osobitného zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, sú spotrebiteľom prístupné na portáli MOTO INTEGRATOR.

3.2 V objednávke musia byť riadne vyplnené všetky predpísané náležitosti, vrátane:

a. presnej špecifikácie tovaru,

b. presnej špecifikácie montážnej činnosti, ak má byť predmetom zmluvy,

c. výberu predávajúceho, ktorý tovar dodá a vykoná montážnu činnosť, ak má byť predmetom zmluvy.

3.3 Obdržanie objednávky oznámi spoločnosť Inter Cars kupujúcemu bez zbytočného odkladu. Spoločnosť Inter Cars má za cieľ, aby bol kupujúci spokojný s procesom výberu a objednávania tovaru, preto pristupuje k sprostredkovaniu uzavretia zmluvy s odbornou starostlivosťou. Objednávka je pre kupujúceho záväzná sedem dní od jej odoslania. Pred uzavretím zmluvy má spoločnosť Inter Cars právo požadovať informácie o kupujúcom za účelom overenia jeho totožnosti.

3.4 Zmluva vzniká potvrdením objednávky kupujúceho, v ktorej je uvedený zoznam objednaného tovaru a montážnej činnosti, cena a konkrétny predávajúci. Potvrdenie o uzavretí zmluvy doručí kupujúcemu spoločnosť Inter Cars, ktorá v tomto prípade koná v mene predávajúceho. Potvrdenie podľa predchádzajúcej vety obsahuje znenie zmluvy a zmluvných podmienok a v prípade spotrebiteľov aj informácie podľa ods. 3.1 tohto článku a potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa so začatím poskytovania montážnej činnosti pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásení o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený o tom, že po úplnom poskytnutí montážnej činnosti stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

3.5 Informácie uvedené v reklamných materiáloch a ponukách sú súčasťou obsahu zmluvy len v prípade, ak sa na ne zmluva výslovne odvoláva.

3.6 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v zmluve sa spravujú znením týchto zmluvných podmienok. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením týchto zmluvných podmienok. V prípade spotrebiteľov tvoria informácie podľa ods. 3.1 tohto článku neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Práva a povinnosti výslovne neupravené v zmluve a v týchto zmluvných podmienkach, sa v prípade spotrebiteľov spravujú Občianskym zákonníkom a v ostatných prípadoch Obchodným zákonníkom.

3.7 Zmena a doplnenie zmluvy sa musia vykonať v písomnej forme.

3.8 Prevod práv a povinností zo zmluvy podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu predávajúceho.

4. Dodanie tovaru

4.1 Dodanie tovaru sa uskutoční jeho odovzdaním kupujúcemu v prevádzke predávajúceho podľa zmluvy.

4.2 Ak je predávajúcim spoločnosť Inter Cars, uskutoční sa dodanie tovaru jeho zaslaním na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke na náklady kupujúceho. Spoločnosť Inter Cars nezodpovedá za nedoručenie či omeškanie v dodaní spôsobené nepresným alebo nesprávnym vyplnením adresy kupujúceho. Tovar je možné dodať len v rámci Slovenskej republiky. Pri objednávaní nebezpečného materiálu, chemikálií, horľavých materiálov, alebo batérií, si spoločnosť Inter Cars vyhradzujeme právo určiť miesto odovzdania tovaru v prevádzkarni niektorého predávajúceho.

4.3 Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote určenej zmluvou. Ak lehota dodania tovaru v zmluve nie je určená, je predávajúci povinný dodať tovar do 14 dní od uzavretia zmluvy. Ak však podľa zmluvy má kupujúci splniť určité povinnosti ešte pred dodaním tovaru, začína táto lehota plynúť až odo dňa splnenia tejto povinnosti.

4.4 Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú, pokiaľ takéto doklady vydal výrobca.

4.5 Kupujúci je povinný tovar prevziať a je povinný potvrdiť jeho prevzatie na doklade predloženom predávajúcim. Kupujúci je povinný pri dodaní tovaru na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo zabezpečiť vykládku, resp. nakládku tovaru, ak v zmluve nie je dohodnuté inak.

4.6 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa zmluvy.

4.7 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme. Ak kúpna zmluva zahŕňa povinnosť predávajúceho odoslať tovar na miesto určené v zmluve, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti predávajúceho.

5. Vykonanie montážnej činnosti

5.1 Montážna činnosť sa vždy vykonáva v prevádzkarni predávajúceho určenej v zmluve.

5.2 Ak zmluva zahŕňa povinnosť vykonať vo vzťahu k tovaru aj montážnu činnosť, je kupujúci povinný k prevzatiu tovaru pristaviť aj vozidlo, na ktorom je potrebné montážnu činnosť vykonať. K výkonu montážnej činnosti je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu doklady a informácie uvedené v zmluve. Ak tieto nie sú v zmluve uvedené, je kupujúci povinný predávajúcemu predložiť osvedčenie o registrácii vozidla, servisnú knižku k vozidlu a doklad preukazujúci vzťah kupujúceho k vozidlu.

5.3 Predávajúci je povinný pri výkone montážnej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou, v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem. Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho na nevhodné pokyny dané v súvislosti s vykonávanou montážnou činnosťou a ak kupujúci na nevhodných pokynoch trvá, môže od zmluvy vo vzťahu k výkonu montážnej činnosti odstúpiť.

5.4 Predávajúci je povinný vykonať montážnu činnosť v lehote určenej v zmluve. Ak lehota v zmluve nie je určená, je povinný vykonať montážnu činnosť do siedmich dní od pristavenia motorového vozidla. Ak však spotrebiteľ neudelil predávajúcemu súhlas so začatím poskytovania montážnej činnosti pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený o tom, že po úplnom poskytnutí montážnej činnosti stráca právo na odstúpenie od zmluvy, začína lehota podľa predchádzajúcej vety plynúť uplynutím lehoty na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy podľa čl. 12 ods. 12.4 písm. b) zmluvných podmienok.

5.5 Pri výkone montážnej činnosti predávajúci vychádza z informácií poskytnutých kupujúcim. Predávajúci nie je povinný kupujúceho informovať o záručných podmienkach na vozidlo zo strany autorizovaného predajcu, ani nenesie žiadnu zodpovednosť za neuznanie záruky vozidla zo strany autorizovaného predajcu v dôsledku výkonu montážnej činnosti.

6. Cena

6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške uvedenej v zmluve. Ak zo zmluvy vyplýva aj povinnosť predávajúceho vykonať montážnu činnosť, zmluva obsahuje aj cenu za výkon tejto montážnej činnosti. Základom pre určenie kúpnej ceny tovaru je cenník tovaru uvedený na portáli MOTO INTEGRATOR platný v čase uzavretia zmluvy, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak. Kúpna cena zverejnená na portálu MOTO INTEGRATOR je cenou s daňou z pridanej hodnoty vo výške podľa osobitného zákona.

6.2 Ak je v zmluve dojednané dodanie tovaru v čase dlhšom ako jeden mesiac od uzavretia zmluvy, kúpna cena bude určená podľa cenníka platného v čase dodania tovaru. Spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť, ak cena tovaru v čase uzavretia zmluvy je podstatne prekročená v čase dodania tovaru. Za podstatné prekročenie sa považuje zvýšenie konečnej ceny o viac ako 10 %.

6.3 Súčasťou kúpnej ceny nie sú náklady spojené s dopravou tovaru na miesto určené v zmluve, ak sa v zmluve dojednalo doručenie tovaru kupujúcemu. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady súvisiace s dopravou tovaru na miesto určené v zmluve v lehote na zaplatenie kúpnej ceny.

7. Platobné podmienky

7.1 Ak v zmluve nie je dohodnuté inak, cena sa uhrádza v hotovosti pri prevzatí tovaru. Ak zo zmluvy vyplýva aj povinnosť vykonať montážnu činnosť, cena sa uhrádza v hotovosti pri prevzatí vozidla po vykonaní montážnej činnosti. Ak platba v hotovosti nie je v zmysle osobitného zákona možná, kupujúci je povinný uhradiť cenu na účet predávajúceho a predávajúcemu je povinný zaplatenie ceny preukázať. 7.2 Ak je predávajúcim spoločnosť Inter Cars, cena sa uhrádza formou dobierky spolu s nákladmi na dopravu tovaru ku kupujúcemu. 7.3 Predávajúci je povinný vystaviť a odovzdať kupujúcemu súčasne s tovarom riadny daňový a dodací doklad.

8. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

8.1 Ak tovar nie je dodaný v množstve, akosti alebo vyhotovení určenom v zmluve, má vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva.

8.2 Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté.

8.3 Kupujúci je povinný tovar dôkladne skontrolovať a prezrieť pri jeho prevzatí a bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu prípadne zistené vady, rozdiely medzi skutočným stavom, druhom a množstvom tovaru a dodacím dokladom. V prípade poškodenia tovaru pri preprave spíše kupujúci s dopravcom škodový protokol a bezodkladne písomne informuje predávajúceho.

8.4 Predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru v trvaní šiestich mesiacov. Na vykonané montážne činnosti poskytuje predávajúci záruku v trvaní troch mesiacov. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

8.5 Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia.

8.6 Podmienkou poskytnutia záruky je odborná montáž tovaru.

8.7 Nároky zo zodpovednosti predávajúceho podľa tohto článku nevznikajú, ak boli vady spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok. Predávajúci najmä nezodpovedá za vady vzniknuté výlučne alebo sčasti:

a. nesprávnym skladovaním alebo použitím tovaru, vykonaním úpravy, opravy alebo iného zásahu do tovaru v rozpore s príslušnou dokumentáciou,

b. primeraným opotrebovaním alebo spotrebovaním tovaru vzhľadom k času a spôsobu použitia,

c. porušením povinnosti podľa ods. 8.6 tohto článku,

d. pôsobením vyššej moci.

8.8 Predpokladom uplatnenia nárokov kupujúceho podľa tohto článku je oznámenie vád predávajúcemu v písomnej forme a doručenie tovaru do prevádzkarne predávajúceho v záručnej dobe. Ak sú nároky kupujúceho podľa tohto článku dané, je predávajúci povinný tieto vady bezplatne odstrániť dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodaním chýbajúceho tovaru, výmenou tovaru alebo poskytnutím zľavy z kúpnej ceny.

8.9 K reklamácii je kupujúci povinný predložiť doklad o odbornej montáži tovaru, s uvedením technologického postupu, resp. faktúru a doklad o jej zaplatení s uvedením vykonaných prác, vrátane časovej náročnosti opravy, z ktorých vyplýva, že bol do vozidla (s uvedením evidenčného čísla) namontovaný tovar, ktorý je predmetom reklamácie (identifikácia podľa objednávacieho kódu tovaru).

8.10 Ak je daná zodpovednosť predávajúceho, je predávajúci povinný bezplatne odstrániť vady v primeranej lehote od oznámenia podľa svojej voľby dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodaním chýbajúceho tovaru, alebo výmenou tovaru alebo poskytnúť zľavu z kúpnej ceny; je pri tom povinný prihliadať na oprávnené záujmy kupujúceho. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť len v prípade, ak vady tovaru znamenajú podstatné porušenie zmluvy a odstránenie vád tovaru spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete nie je možné v lehote 60 dní od oznámenia podľa prvej vety tohto odseku. Použitie ustanovení § 438 až 436 Obchodného zákonníka sa vylučuje.

8.11 Pri uplatnenej reklamácii sa s kupujúcim spíše reklamačný protokol. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť ju v primeranej lehote.

8.12 Ustanoveniami tohto článku sa spravujú výlučne právne vzťahy, pri ktorých je ich účastníkom kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Na práva a povinnosti účastníkov súvisiace so zodpovednosťou za vady, so zárukou za akosť a s reklamáciami v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, sa vzťahuje Reklamačný poriadok predávajúceho.

9. Zodpovednosť za škodu

9.1 Strana, ktorá poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Akékoľvek nároky zo zodpovednosti za škodu si kupujúci môže uplatňovať výlučne u predávajúceho, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

9.2 Poškodená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná. Poškodená strana nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jej povinnosti ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu.

9.3 Predávajúci nezodpovedá za škodu vzniknutú úplne alebo sčasti porušením povinností kupujúceho v dôsledku nesprávneho skladovania, použitia alebo neodbornej montáže tovaru alebo iných povinností podľa zmluvy alebo týchto zmluvných podmienok.

9.4 Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak to je možné a obvyklé, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

9.5 Nahrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk. Ak však vznikne škoda kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľ, nenahrádza sa škoda prevyšujúca predvídateľnú škodu.

10. Zabezpečenie záväzkov

10.1 Ak kupujúci neprevezme tovar včas, môže od neho predávajúci žiadať zaplatiť skladné vo výške 0,01 % z kúpnej ceny tohto tovaru za každý deň omeškania s prevzatím tovaru až do prevzatia tovaru alebo do predaja tovaru podľa ods. 10.2 tohto článku.

10.2 Ak prevzatiu tovaru nedôjde ani do 30 dní od uplynutia lehoty na prevzatie tovaru, môže predávajúci zaslať kupujúcemu výzvu na prevzatie tovaru s upozornením, že v prípade neprevzatia tovaru bude tovar predaný tretej osobe. Ak k prevzatiu tovaru nedôjde ani do 15 dní od doručenia písomnej výzvy predávajúceho podľa predchádzajúcej vety, je predávajúci oprávnený predať tovar tretej osobe. Predávajúci je oprávnený ponechať si z výťažku predaja sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom spojeným s uskladnením tovaru, predajom tovaru a iným nárokom voči kupujúcemu podľa zmluvy a týchto obchodných podmienok. Zvyšok získaného výťažku predávajúci uhradí kupujúcemu.

10.3 Ak je kupujúci v omeškaní so splnením akéhokoľvek peňažného záväzku voči predávajúcemu, je predávajúci oprávnený:

a. zadržať tovar, ktorý má podľa zmluvy odovzdať kupujúcemu až do úplného splnenia všetkých pohľadávok, pričom počas zadržania tovaru podľa tohto písmena sa predávajúci nedostáva do omeškania,

b. odmietnuť poskytnutie ďalšieho tovaru až do úplného zaplatenia splatných záväzkov, resp. požadovať pri dodaní ďalšieho tovaru platbu vopred alebo primerané zabezpečenie podľa požiadavky predávajúceho.

10.4 Účastníci nie sú oprávnení jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku zo zmluvy alebo z porušenia zmluvy voči pohľadávke druhého účastníka.

12. Odstúpenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch ustanovených zmluvou, týmito zmluvnými podmienkami alebo zákonom. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, dôvod odstúpenia musí byť presne vymedzený a musí byť doručené druhému účastníkovi, inak je neplatné.

12.2 Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť:

a. až do dodania tovaru, ak sa po uzavretí zmluvy ukáže, že tovar nie je schopný dodať vôbec, alebo nie je schopný ho dodať v lehote určenej v zmluve a kupujúci nesúhlasí s predĺžením tejto lehoty,

b. ak je na majetok kupujúceho začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie alebo ak je kupujúci, ktorý je právnickou osobou, zrušený.

12.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní. To neplatí, ak kupujúcimi nie je spotrebiteľ, k omeškaniu dôjde v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť a predávajúci podá kupujúcemu písomnú správu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť a o ich predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich dozvedel, alebo pri náležitej starostlivosti mohol dozvedieť.

12.4 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa:

a. prevzatia tovaru a to aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b. uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je montážna činnosť.

12.5 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy podľa ods. 12.4 tohto článku v prípadoch ustanovených osobitným zákonom, najmä pri zmluve predmetom ktorej je:

a. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

d. ak sa poskytovanie montážnej činnosti začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí montážnej činnosti, a ak došlo k úplnému poskytnutiu montážnej činnosti,

e. ak sa jedná o zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

12.6 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy podľa ods. 12.4 tohto článku zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12.4 tohto článku znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

12.7 Pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12.4 tohto článku, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa ods. 12.9 písm. a) tohto článku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

12.8 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 12.4 tohto článku u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť na odstúpenie od zmluvy formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na portáli MOTO INTEGRATOR. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v ods. 12.4 tohto článku. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

12.9 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa podľa ods. 12.4 tohto článku: a. predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa spotrebiteľ a predávajúci nedohodnú na inom spôsobe platby, pri ktorej nebudú spotrebiteľovi účtované žiadne ďalšie poplatky, b. predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, pričom dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

12.10 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvné ustanovenia týkajúce sa voľby práva, riešenia sporov a iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

13. Oznamovanie a doručovanie

13.1 Ak je podľa zmluvy potrebné doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, doručuje sa na adresy uvedené v zmluve, ak nie je písomne oznámená iná adresa na doručovanie písomností.

13.2 Ak adresát odoprie písomnosť prevziať, je písomnosť doručená dňom, keď jej prijatie je odoprené.

13.3 Ak sa nepodarí písomnosť doručiť na adresu uvedenú v ods. 13.1. tohto článku, považuje sa za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, aj keď sa adresát o tom nedozvie.

13.4 Ak sa nejedná o úkon smerujúci k zrušeniu zmluvy, je možné doručovať písomnosti aj e-mailom na adresy uvedené v zmluve.

13.5 Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať všetky skutočnosti podstatné pre výkon práv a plnenie povinností zo zmluvy, inak v plnom rozsahu zodpovedajú za škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti.

14. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

14.1 Kupujúci dáva podpisom zmluvy súhlas spoločnosti Inter Cars na spracovanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy, najmä údaje o mene, priezvisku, titule, bydlisku, telefónnom čísle, e-mailovej adrese a o nákupných preferenciách kupujúceho, na účely plnenia zmluvy, vedenia zmluvnej agendy, zmenu zmluvy, iné úkony v súvislosti so zmluvou, marketingové účely, zasielanie ponúk a plnenie povinností spoločnosti Inter Cars a predávajúcich vyplývajúcich z vernostných programov. Súhlas sa udeľuje na neurčitý čas a je ho možné kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia poštou na adresu spoločnosti Inter Cars podľa čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvných podmienok alebo e-mailom na adresu intercarssk@intercars.eu.

14.2 Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa budú spracúvať jeho osobné údaje, je spoločnosť Inter Cars. Spoločnosť Inter Cars bude spracúvať osobné údaje len na vymedzený účel a len v nevyhnutnej miere a v nevyhnutnom čase a je oprávnená osobné údaje poskytnúť predávajúcemu určenému v zmluve. Predávajúci určený v zmluve spracúva osobné údaje v právnom postavení sprostredkovateľa výlučne na účely plnenia zmluvy.

14.3 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho a od spoločnosti Inter Cars vyžadovať informácie a podávať námietky a oznámenia podľa zákona o ochrane osobných údajov.

14.4 Kupujúci je povinný poskytnúť spoločnosti Inter Cars pravdivé osobné údaje a sám zodpovedá za ich prípadnú nepravdivosť. Pri zmene niektorého osobného údaja v čase do splnenia všetkých záväzkov zo zmluvy je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu.

15. E-Obchod, Registrácia a zriadenie účtu

15.1 Prevádzkovateľ osobných údajov je Spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o., IČO: 35 938 111, so sídlom Ivánska cesta 2, Bratislava 821 04, Slovenská republika, tel.: +421232602210, e-mail: intercarssk@intercars.sk (ďalej len “Prevádzkovateľ”). Prevádzkovateľ ustanovil zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať e-mailom na: osobne.udaje@intercars.eu

15.2 Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a potrebné na vytvorenie Vášho užívateľského účtu. V prípade, že Prevádzkovateľ od Vás nedostane vyššie uvedené osobné údaje, nebude môcť zriadiť Váš užívateľský účet. Vaše osobné údaje budú spracúvané na účely administrácie Vášho užívateľského účtu a plnenia kúpnopredajnej zmluvy (právny základ: spracúvanie potrebné na plnenie zmluvy), marketingových činností (právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa), ako aj na účely určovania a uplatňovania právnych nárokov (právny základ: oprávnený záujem Prevádzkovateľa).

15.3 V prípade potreby môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté (i) subjektom, ktoré poskytujú služby správ a platobné služby, (ii) obchodným partnerom Prevádzkovateľa, ktorý zabezpečujú predaj, výdaj a dodanie tovarov (iii) poskytovateľom IT služieb.

15.4 Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu 3 rokov v prípade, ak vystupujete v pozícii spotrebiteľa, 4 rokov, ak vystupujete v pozícii podnikateľa po vymazaní Vášho užívateľského účtu, pokiaľ nemá Prevádzkovateľ zo zákona povinnosť uchovávať Vaše osobné údaje po dlhšiu dobu (napr. na základe platných predpisov o účtovníctve).

15.5 Vaše osobné údaje môžu byť uchovávané a spracúvané v akomkoľvek štáte, v ktorom vykonáva Prevádzkovateľ činnosť alebo v ktorom sa nachádzajú jeho poskytovatelia služieb. Tieto štáty môžu uplatňovať iné pravidlá ochrany osobných údajov ako Slovenská republika. Prevádzkovateľ zaviedol vhodné zmluvné a iné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov v prípade ich prenosu jeho spriazneným osobám či tretím osobám nachádzajúcim sa v iných štátoch.

15.6 Európska komisia považuje niektoré štáty mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) za štáty, ktoré poskytujú dostatočnú mieru ochrany osobných údajov podľa štandardov EHP. V prípade prenosov údajov z krajín EHP do štátov, v ktorých nie je podľa Európskej komisie dostatočná miera ochrany osobných údajov prevádzkovateľ zabezpečil uplatňovanie primeraných opatrení, vrátane zabezpečenia, že príjemca údajov je viazaný na ochranu Vašich osobných údajov. Kópiu týchto opatrení si môžete od prevádzkovateľa vyžiadať e-mailom na adrese: osobne.udaje@intercars.eu a budú Vám poskytnuté v prípade, že nastala skutočnosť prevodu Vašich osobných údajov do tretích krajín.

15.7 Máte nárok vyžiadať si prístup k Vašim osobným údajom, na ich opravu či vymazanie, ako aj na obmedzenie spracúvania. V rozsahu, v akom sa Vaše údaje spracúvajú na účely administrácie Vášho užívateľského účtu a plnenia kúpnopredajnej zmluvy máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Okrem toho ste oprávnený/á namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu, ako aj proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové účely. V prípade, že si želáte uplatniť svoje vyššie uvedené práva alebo že máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte prosím Prevádzkovateľa e-mailom na adrese: osobne.udaje@intercars.eu Zároveň máte nárok na podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

16. Riešenie sporov, rozhodné právo

16.1 Spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou na rokovaní iniciovanom jednou zo zmluvných strán.

16.2 Ak k dohode nedôjde, rozhodne spor príslušný súd v Slovenskej republike. Ak sa jedná o spor s cudzím prvkom, bude miestne príslušný všeobecný súd predávajúceho.

16.3 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci môže žiadosť podať aj spoločnosti Inter Cars elektronickou poštou na adrese intercarssk@intercars.eu.

16.4 Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa osobitného zákona ) subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa ods. 15.5 tohto článku, ak na žiadosť podľa ods. 16.3 tohto článku dostal zamietavú odpoveď alebo na ňu nedostal odpoveď do 30 dní od jej odoslania.

16.5 Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovom sídle ministerstva www.mhsr.sk.

16.6 Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov (ods. 15.5 tohto článku). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh musí obsahovať náležitosti a prílohy podľa osobitného zákona.1) Ak z pravidiel alternatívneho riešenia sporov oprávnenej právnickej osoby (ods. 15.5 tohto článku) nevyplýva niečo iné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.

16.7 Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba (ods. 15.5 tohto článku) môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

16.8 Spotrebiteľ môže podľa osobitného predpisu ) podať sťažnosť za účelom riešenia sporu prostredníctvom zásahu subjektu alternatívneho riešenia sporu s využitím platformy RSO, ktorá je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

16.9 Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

17. Záverečné ustanovenia

17.1 Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvy alebo týchto obchodných podmienok neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy a obchodných podmienok platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.

17.2 Spoločnosť Inter Cars môže kedykoľvek rozhodnúť o zmene týchto obchodných podmienok. Zmluvy uzatvorené po zmene obchodných podmienok sa spravujú novým znením obchodných podmienok.

17.3 V prípade akýchkoľvek nejasností, problémov a otázok môže kupujúci kontaktovať spoločnosť Inter Cars na adrese: Inter Cars Slovenská republika, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, tel: +421-2-32602210, e-mail: intercarssk@intercars.eu.

17.4 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.02.2016 a v plnom rozsahu nahrádzajú obchodné podmienky zo dňa 04.05.2015.

1) Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online.